Wszelkie prawa zastrzeżone POLTERMEX © 2016

 

tel. 500 501 104

tel. 22 243 67 98

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami :

POLTERMEX s.c .  Piotr  Sasinowski, Marcin Owczarek, przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy: 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuję, że: 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP, numeru REGON, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru fax. podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail jest POLTERMEX s.c .  Piotr  Sasinowski, Marcin Owczarek , z siedzibą przy ul. Ks..J. Chrościckiego 83/167 ,  02-414 Warszawa, NIP , REGON 016415800, który reprezentuje Piotr Sasinowski +48 505001900, Marcin Owczarek +48 501498901 , 
e-mail: Biuro@poltermex.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontynuacji współpracy w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień, doradztwa technicznego lub handlowego oraz innych zobowiązań,  służących realizacji zawartych umów, zamówień, realizacji dostaw, wystawiania faktur VAT czy też, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi związane z realizacją zawartych umów oraz usług płatniczych; podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane  w okresie realizacji wyżej wymienionej współpracy. Po tym okresie dane są przetwarzane w celach związanych z rozliczaniem działań spółki   do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej współpracy. 
W związku z przedstawianiem ofert na usługi świadczone przez POLTERMEX s.c.  do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w celu. 
6. dane  kontrahenta  będą figurować w bazie Administratora do momentu: 
a) powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub
 b) poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. 

8. Dane osobowe  kontrahentów nie podlegają profilowaniu oraz przekazywania do państwa trzeciego
8. Kontrahent ma  prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do danych osobowych ,
-  usunięcia danych osobowych , ograniczenia przetwarzania danych osobowych, -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
-  wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. -   prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówień. 
10. POLTERMEX s.c.  dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności kontrahentów. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową.